สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
 • ดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่าง การศึกษา เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

วัตถุประสงค์ของการกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ ในทุกระดับการศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อน (ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการและ/หรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ตามที่จ่ายจริงในการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามเอกสารการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่าย ดังนี้

  1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
  2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาท ดังนี้

 • ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
 • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอน
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เอกสารการขอกู้และค่ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา
 • รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • เอกสารการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
 • กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี
- วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR -0.25 ต่อปี
- วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR+1.25 ต่อปี
**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
วงเงินกู้ กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
- ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
- เป็นข้าราชการเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
- เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน

หลักทรัพย์ค้ำประกันของตนเองหรือบุคคลอื่น
- สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
- ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารประกอบการค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
- หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
- ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือกเป็นนักศึกษา
- รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
- เอกสารการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
- กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
- แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
- หลักฐานอื่นที่จำเป็น (ถ้ามี)

กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
- สำเนาสมุดเงินฝากออมสิน
- สำเนาสลากออมสินพิเศษ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)