สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • วงเงินกู้ 50,000 บาทต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
 • ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 5 ปี ปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ เพื่อประชาชน ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ แต่มีความตั้งใจ ที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป
จุดเด่นของบริการ

 • แก้ไขปัญหาความยากจน ของประชาชนให้หมดไป
 • ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ ครอบคลุมประชาชน ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกอบการ
 • สร้างความมั่นคงในชีวิตต่อไป
 • เป็นทุนหรือทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใช้เป็นทุนหรือทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ และเพื่อใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ
 • มีถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบการอาชีพนั้นๆได้ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาก่อน และต้องการเปลี่ยนอาชีพหรือประกอบอาชีพเสริม

เอกสารสำหรับผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ถ้ามี
 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
 • รายละเอียดการประกอบธรกิจ
 • สำเนาเอกสารที่นำมาเป็นหลักประกัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
วงเงินกู้ ให้กู้ได้ตามประเภทอาชีพแต่ไม่เกิน รายละ 50,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 5 ปี ปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คนขึ้นไป หรือ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 1 คน หรือ พนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาการทำงานในบริษัท/องค์กรธุรกิจนั้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน หรือ
2. บุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน ผู้ค้ำประกันตาม 1-4 ต้องมีคุณสมบัติส่วนบุคคลดังนี้
- เป็นผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระคืนเงินกู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
- ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

หลักทรัพย์อื่น
- สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ
- ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- หลักประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)