สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ปลอดดอกเบี้ยปีแรก 0% ต่อเดือน
 • ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี
 • กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเป็นเงินทุน
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 • แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ
 • ชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ
 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว

ระยะเวลาโครงการ

 • ยื่นของสินเชื่อภายใน 3 เดือน หลังจากประกาศภัยพิบัติ ยกเว้นกรณีอัคคีภัย

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

 • ชำระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยปลอดการชำระคืนใน 3 งวดแรก
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบภัย
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี
1. อัตราดอกเบี้ย กรณีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)
- ปีที่ 1 ร้อยละ 0.00 ต่อเดือน
- ปีที่ 2-5 ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
2. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้
- ระหว่างสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
- ภายหลังครบกำหนดสัญญา เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1. อีกร้อยละ 0.50 ของเงินต้นคงเหลือ (ลดต้นลดดอก)
วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
- ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 คน
- เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่น สามารถใช้หลักประกันที่เป็นของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ดังนี้
- สมุดฝากเงินออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
- อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก โดยให้กู้ได้ ดังนี้
- ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด
- ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด เรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีผู้กู้ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสัญญา (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน) ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินกู้ตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)