สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก
 • วงเงินกู้สูงสุด 5,000,000 บาท
 • ผ่านนาน 5 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆ

วัตถุประสงค์การขอกู้
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้

 • ปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิม
 • ลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพื่อการผลิต หรือการค้า
 • ลงทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จัดเก็บเงินจากผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงินกู้
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ประเภทเงินกู้ระยะยาว (LT) และ/หรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตามความเหมาะสมกับกองทุน โดยให้พิจารณาตามแผนงานโครงการและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
 • วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • กรณีเป็นลูกค้าเดิมของสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ทั้งนี หากผู้กู้เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้แต่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัย ให้อยู่อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเป็นผู้พิจารณา รวมทั้ง ต้องผ่านการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) อยู่ในระดับดีมาก (A) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 • - วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน
  - วงเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ให้ใช้หลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกองทุนทุกคนร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคล และเป็นสมาชิก สพช. และมีบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีร่วมประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีผลกำไรจากการดำเนินงาน
 • มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้

การจ่ายเงินกู้

 • จ่ายงวดเดียว หรือตามข้อตกลง หรือขอรับเป็นวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - กรณีเงินกู้ระยะยาว (LT) อัตราดอกเบี้ย 4.85 ต่อปี
- กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) อัตราดอกเบี้ย 4.85 ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกัน
2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์ของผู้กู้ หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สมุดฝากเงินออมสิน และ/หรือสลากออมสินพิเศษ ค้ำประกันได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้ และ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
(2) ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
(3) สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์/สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินได้
2.2 อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่นตามจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกสะดวก ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
(3) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
(4) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อเขตและคณะกรรมการสินเชื่อ สำนักพหลโยธิน/ราชดำเนิน พิจารณาอนุมัติ โดยผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)