สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) เอนกประสงค์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในชุมชน (รายบุคคล)
 • วงเงินกู้สูงถึง 2,000,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 10 -30 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์การขอกู้

 • เพื่ออุปโภคบริโภค
 • เพื่อเป็นเงินทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

จำนวนเงินให้กู้
ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระคืน ตามรายละเอียด ดังนี้
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • ผู้กู้รายใหม่ ให้กู้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ใช้บุคคลค้ำประกันกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย
 • ผู้กู้รายเดิม ให้กู้ได้สูงสุด ดังนี้
 • - ไม่เกินภาระหนี้คงเหลือตามสัญญาเดิม ณ ปัจจุบัน โดยให้ปิดบัญชีเดิม และเปิดเป็นบัญชีใหม่
  - กรณีวงเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยให้ปิดบัญชีเดิม และเปิดเป็นบัญชีใหม่

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  ให้กู้ไม่เกินรายละ 2,000,000 บาท

ระยะเวลาคืนเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 10 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 30 ปี
 • ทั้งนี้ เมื่่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

วิธีการชำระคืนเงินกู้
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดราย 1,2,3,4,6 หรือ 12 เดือนอย่างใด อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ตามลักษณะอาชีพ หรือกิจกรรมของผู้กู้ โดยกลุ่มช่วยรวบรวมนำส่ง หรือผู้กู้นำส่งชำระหนี้ด้วยตนเอง
เงินสนับสนุน
เมื่อผู้กู้ชำระหนี้ ธนาคารจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้แก่กลุ่มที่ผู้กู้เป็นสมาชิกในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระในแต่ละงวด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

คุณสมบัติกลุ่ม

 • กลุ่มต้องเป็นสมาชิก สพช.
 • มีผลงานหรือกิจกรรมกลุ่มที่ทำงานร่วมกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สมาชิกในกลุ่มออมเงินสัจจะสม่ำเสมอ
 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับธนาคาร หรือมีความสัมพันธ์กับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
 • คณะกรรมการกลุ่มให้คำรับรองการขอกู้ของสมาชิกแต่ละราย ตาม "ทะเบียนสรุปข้อมูลผู้ขอสินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์ "

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นสมาชิกของกลุ่มที่เป็นสมาชิก สพช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้รับการรับรองจากคุณสมบัติจากคณะกรรมการกลุ่มให้สามารถกู้ได้
 • มีอาชีพและถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • กรณีมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ให้บริการของกลุ่ม ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • กรณีไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ให้บริการของกลุ่ม ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ และเป็นสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีการส่งเงินออม เงินสัจจะ หรือหุ้น กับกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) เอนกประสงค์ – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย 1. กรณีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00 ต่อปี
2. กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.00 ต่อปี
3. กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน หรือใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมกับหลักประกันประเภทอื่นของธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.00 ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 2,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 10 -30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ดังนี้
1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
(1) เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับผู้กู้ หรือไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม และ
(2) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ
(3) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
(4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน เฉพาะผู้กู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อใช้ในการลงทุนหรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
1.2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 - 500,000 บาท
กรณีผู้กู้รายเดิม
(1) เป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกับผู้กู้ หรือไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม และ
(2) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ
(3) เป็นผู้มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน
กรณีผู้กู้รายใหม่ ที่ประสงค์จะกู้มากกว่า 200,000 บาท ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
2.1 สมุดฝากเงินออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ เป็หลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุด หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้ และหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
(2) มอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
(3) สลากออมสินพิเศษชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ซึ่งยังไม่มีการโอนเปลี่ยนชนิดของสลาก หรือสมุดฝากเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์/สลากออมสินพิเศษของผุ้เยาว์ไม่สามารถใช้เป็นหลักประการกู้เงินได้
2.2 อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเจริญสาธารณูปโภคอื่น ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าออกได้สะดวก ดังนี้
(1) ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
(2) ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินโฉนดที่ดินว่างเปล่า
(3) ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินห้องชุด
(4) ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินโฉนดที่สวน ที่ไร่ ที่นา
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสินเชื่อเขต หรือคณะกรรมการสินเชื่อสำนักพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ไว้กับธนาคารเพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)