สินเชื่อธุรกิจห้องแถว – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
 • วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระนานถึง 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ 1 - 10 ปี ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์


สิทธิประโยชน์

เพิ่มความมั่นใจการประกอบกิจการได้ง่ายๆ ด้วยเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบธุรกิจห้องแถว ด้วยสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการประกอบธุรกิจของคุณให้ง่ายมากขึ้น ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี

สถานที่ติดต่อ

 • ให้ยื่นกู้ได้ที่ สำนักพหลโยธิน สำนักราชดำเนิน และธนาคารออมสินทุกสาขา

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หรือนิติบุคคล
 • สัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา การขอกู้เงิน บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่ แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการบิลใบสั่งซื้อสินค้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ statement จากธนาคารที่ติดต่อ อยู่ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสัญญากู้และสัญญาจำนอง (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ

นิติบุคคล

 • หนังสือรายงานการประชุมที่มีมติให้กู้เงิน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนของผู้มีอำนาจ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
 • เอกสารการค้า,ใบสั่งซื้อ, ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารแสดงรายรับ – รายจ่ายของกิจการ
 • สำเนาใบเสร็จเงิินกู้ หรือ statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสัญญากู้และจำนอง (ถ้ามี)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
1.1 กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 5.00
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 5.00
1.2 กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00
1.3 กรณีใช้หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนด เป็นหลักประกัน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 3.00
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 3.00
1.4 กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา เป็นหลักประกัน
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว MRR + 1.50
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น MRR + 1.50
1.5 กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน
วงเงินกู้ ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนเกินกว่ารายละ 200,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 1 - 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการลงทุนแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ดังนี้
- สมุดเงินฝากออมสินทุกประเภท หรือสลากออมสินพิเศษ ของผู้กู้หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- อสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
- หลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน รูปถ่ายอาคาร/กิจการ พร้อมแผนที่สังเขป
- เอกสารหลักประกันอื่นตามเกณฑ์ของธนาคาร


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)