สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash) – CIMB

 • ผ่อนน้อย สบายนานสูงสุด 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล 12 - 60 เดือน อายุ 21-59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช แหล่งเงินทุน ที่เหมาะสมกับชีวิตคุณ เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในทุกๆโอกาส สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

ผ่อนน้อย สบายนาน

 • ผ่อนน้อย สบายนาน อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลายตลอด 24 ชม. ดังนี้

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
 • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานประจำ

 • อายุ 21-60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 21-60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  - สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  - หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
  - สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
  - สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
  - สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
  - หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash) – CIMB
สถาบันการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินสินเชื่อ 20,000 - 99,999 บาท
- ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด = 26% ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อน 37 - 60 งวด = 28% ต่อปี

วงเงินสินเชื่อ 100,000 - 299,999 บาท
- ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด = 23% ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อน 37 - 60 งวด = 26% ต่อปี

วงเงินสินเชื่อ 300,000 - 1,500,000 บาท
- ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด = 20% ต่อปี
- ระยะเวลาผ่อน 37 - 60 งวด = 23% ต่อปี

สิทธิพิเศษสำหรับ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานประจำ
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 13.33% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36เดือน
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 20% - 28% (ตามวงเงินอนมุัติ) สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ
- อัตราดอกเบี้ย 25% - 26% ต่อปี สำหรับรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท (สำหรับพนักงานประจำ) และสูงสุด 1,000,000 บาท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
ระยะเวลาการกู้ 12 - 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มี
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด กรณีชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายใน 1 ปีแรก คิดค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินอนุมัติ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 - 99,999 บาทและระยะเวลาผ่อนชำระ 37 งวดขึ้นไป
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2