สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ (Mortgage Power) – CIMB

no image
  สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับคนมีบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริง
 • เลือกวงเงินในแบบที่ใช่ได้
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบ้าน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ อายุ 21 - 62 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่ออเนกประสงค์

 • สำหรับคนมีบ้าน ปลอดภาระ

เลือกวงเงินในแบบที่ใช่
ตัวเลือกวงเงิน 3 รูปแบบ

 • วงเงินกู้
 • วงเงินโอดี
 • วงเงินผสม

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักทรัพย์
วงเงินกู้

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง = 95% ของราคาประเมิน
 • คอนโดมิเนียม = 90% ของราคาประเมิน
 • อาคารพาณิชย์ = 80% ของราคาประเมิน

วงเงินโอดี

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง= 50% ของราคาประเมิน
 • คอนโดมิเนียม = 50% ของราคาประเมิน
 • อาคารพาณิชย์ = 50% ของราคาประเมิน

วงเงินผสม

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง = 90% ของราคาประเมิน (โดยเป็น OD ไม่เกิน 50%ของราคาประเมิน )
 • คอนโดมิเนียม = 85% ของราคาประเมิน (โดยเป็น OD ไม่เกิน 50%ของราคาประเมิน)
 • อาคารพาณิชย์ = 75% ของราคาประเมิน (โดยเป็น OD ไม่เกิน 50%ของราคาประเมิน )

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • สัญชาติไทยและต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ
 • - 21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  - 25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี

 • อายุงาน
 • - 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
  - 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • รายได้ต่อเดือน
 • - สำหรับพนักงานประจำ หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องมีอายุการทำงานรวมที่เดิมและปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  - สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องมีอายุการทำงานรวมที่เดิมและปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  - สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องดำเนินการธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ต่างจังหวัด คุณจะต้องมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงิน เดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ (Mortgage Power) – CIMB
สถาบันการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย แบบมีระยะเวลา กรณีสมัครประกันชีวิต MRTA
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.26% ต่อปี
- หลังจากนั้น MRR - 0.60% ต่อปี
กรณีไม่สมัครประกันชีวิต No MRTA
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.75% ต่อปี
- หลังจากนั้น MRR - 0.60% ต่อปี

แบบโอดี กรณีสมัคร OD Protection
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ MOR + 1.50% ต่อปี
กรณีไม่สมัคร No OD Protection
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ MOR + 2.00% ต่อปี

หมายเหตุ: MRR = 7.75% และ MOR = 7.50% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

วงเงินกู้ สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210-25,000 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน กรณีขอสินเชื่อใหม่
- สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
กรณีไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
- สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)