สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U) – CIMB

no image
 • เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • เลือกผ่อนชำระได้เท่ากันทุกเดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบ้าน สูงสุดถึง 30 ปี อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนเลือกได้ ให้แผนชีวิตของคุณเป็นไปตามที่กำหนด

เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ

 • เพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

เข้าใจสเต็ปชีวิตของคุณ

 • สามารถเลือกผ่อนชำระง่ายๆ ด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • สัญชาติไทยและต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ
 • - 21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
  - 25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี

 • อายุงาน
 • - 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
  - 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • รายได้ต่อเดือน
 • - สำหรับพนักงานประจำ หรือข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องมีอายุการทำงานรวมที่เดิมและปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  - สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องมีอายุการทำงานรวมที่เดิมและปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
  - สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะต้องดำเนินการธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหากทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ต่างจังหวัด คุณจะต้องมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงิน เดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู (Home Loan 4 U) – CIMB
สถาบันการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้อบ้านทั่วไป กรณีสมัครประกันชีวิต MRTA
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.50%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%
- อัตราดอกเยี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.25%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา* = 5.19%
กรณีไม่สมัครประกันชีวิต (No MRTA)
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.00%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%
- อัตราดอกเยี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.75%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา* = 5.38%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับซื้ออาคารพาณิชย์ กรณีสมัครประกันชีวิต MRTA
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.85%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.85%
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.85%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.85%
- อัตราดอกเยี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.90%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา* = 5.69%
กรณีไม่สมัครประกันชีวิต (No MRTA)
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.85%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.85%
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.85%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.85%
- อัตราดอกเยี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 5.90%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา* = 5.90%

หมายเหตุ:
1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลา 15 ปี เท่านั้น
2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
วงเงินกู้ ไม่เกิน 95% ของมูลค่าหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดถึง 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 267.50 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
- สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / สำเนาใบจอง / สำเนาใบเสนอราคา
กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
- สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน(สามารยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)