สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – CIMB

no image
 • สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • วงเงินสูงถึง 300,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเพื่อการศึกษา สูงสุด 36 เดือน 21-59 ปี


สิทธิประโยชน์

 • สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มอบวงเงินสูงถึง 300,000 บาท
 • จ่ายน้อยกว่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
 • เพียงคุณมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีประวัติการเงินที่ดี คุณก็สามารถใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • รายได้ประจำเฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาท/เดือน สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 20,000 บาท/เดือน สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว, เจ้าของกิจการ
 • อายุ 21-59 ปี
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ 2 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว, เจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • คำขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรอง / ใบตอบรับการศึกษา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา ของผู้ขอสินเชื่อหรือบุตร
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (ต้นฉบับ) ถ้าไม่มี ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน ต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชี เพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • คำขอใช้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบรับรอง / ใบตอบรับการศึกษา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา ของผู้ขอสินเชื่อหรือบุตร
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนนิติบุคคล คัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน หรือ สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) คัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน (ต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น ไม่ใช่บัญชีในนามของนิติบุคคล/ร้านค้า)
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

เอกสารเพิ่มเติม

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์, วิศกร ฯลฯ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส แล้วแต่กรณี
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – CIMB
สถาบันการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 300,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 36 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อการศึกษาแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 267.50 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)