สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์ (Cash Link) – CIMB

no image
 • หมดกังวลยามฉุกเฉิน
 • อัตราดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • ประเภทวงเงินหลากหลายตามความต้องการ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล 12-84 เดือน อายุ 20 ปีบริบูรณ์


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์ ให้ทุกแผนในอนาคตง่ายขึ้น ด้วยแคชลิงค์ เปลี่ยนเงินฝากในบัญชีของคุณเป็นสินเชื่อ

หมดกังวลยามฉุกเฉิน

 • สินเชื่อบุคคลสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝาก ให้คุณได้รับวงเงินสินเชื่อสำรองเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน

อัตราดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมพิเศษ

 • รองรับทุกแผนในอนาคตของคุณ ด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมพิเศษ

ประเภทวงเงินหลากหลายตามความต้องการ

 • ประเภทวงเงินที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ทั้งวงเงินกู้ วงเงินเบิกเกินบัญชี ซื้อลดตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินค้ำประกัน และการรับรองตั๋วแลกเงิน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำที่เป็นประกัน (กรณีลูกค้าเปิดบัญชีกับธนาคารไว้แล้วและนำมาให้เป็นประกัน) / สำเนาใบรับเงินฝากประจำ
 • สำเนาบัตรเงินฝาก / สำเนาตั๋วแลกเงิน / สำเนา Structured BE ที่จะนำมาค้ำประกันกับธนาคาร"
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันหน้าแรก เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของลูกค้า / หักบัญชีเพื่อผ่อนชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) / สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์ (Cash Link) – CIMB
สถาบันการเงิน ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมาตรฐาน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกเพิ่ม 2.5%
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เริ่มต้น 1.550% ตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของเงินฝาก
ระยะเวลาการกู้ 12-84 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากประจำ
- บัตรเงินฝาก
- ตั๋วแลกเงิน
- Structured BE
ค่าทวงหนี้ 267.50 บาท หรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน
- เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 100% ของเงินฝาก
- เงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยล่วงหน้าหรือรายเดือน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
- บัตรเงินฝาก สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
- ตั๋วแลกเงิน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก
- Structured BE สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)