สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

no image
 • เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ
 • สามารถเลือกระยะเวลาชำระได้
 • ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าของลูกค้า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว

ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะที่เป็นเงินกู้ระยะสั้น ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ
 • สามารถแบ่งตามระยะเวลา คือ สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะปานกลาง มีระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 ปี
 • สามารถแบ่งตามวีธีกู้เงิน คือเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นการค้ำประกัน การจดจำนองและอื่นๆ
 • สามารถแบ่งตามวิธีการใช้ คือเงินทยอยกู้ และเงินกู้หมุนเวียนที่ทยอยใช้เมื่อมีความต้องการ หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้จำนวนหนึ่ง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้ขอกู้ต้องเป็นบริษัทนิติบุคล หรือองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้ขอกู้ต้องเป็นบริษัทนิติบุคล หรือองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ธนาคารประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอกู้ ต้องมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง
 • ผู้ขอกู้มีศักยภาพในการชำระหนี้ มีความน่าเชื่อถือ และระบบการจัดการธุรกิจที่ดี
 • มีการค้ำประกันที่ธนาคารแห่งประเทศจีนยอมรับ
 • ผู้ขอกู้ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารแห่งประเทศจีน
 • ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติหมาะสมกับเงื่อนไขเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศจีน

เอกสารประกอบ

 • หนังสือขอกู้
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้แทนบริษัทนิติบุคล หนังสือมอบหมาย คำตกลงของคณะกรรมการบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
 • ต้นฉบับและสำเนาของใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทนิติบุคล
 • งบการเงินที่ผ่านตรวจสอบย้อนหลังสามปี และงบการเงินในปีปัจจุบัน
 • เอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศจีนต้องการ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้ขอกู้ติดต่อและยื่นเอกสารดังกล่าวกับแผนกพัฒนาธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบเอกสาร
 • หลังจากตรวจสอบ สองฝ่ายลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาอื่นๆ อย่างเช่น สัญญาค้ำประกัน สัญญารับรอง สัญญาจดจำนอง
 • ผู้ขอกู้เปิดบัญชีเงินกู้กับธนาคารแห่งประเทศจีน เพื่อรับเงินกู้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตามนโยบายการจัดการดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศจีน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลากู้เงิน วิธีการค้ำประกัน และอื่นๆ ที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)