สินเชื่อรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า (Refinance Loan) – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

no image
 • ดอกเบี้ยบ้าน ปีแรกเพียง 0.90%
 • ฟรี! ค่าประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สูงสุด 30 ปี โดยอายุรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบงค์ออฟไชน่า "ชีวิตเบาสบาย" สำหรับท่านที่ต้องการไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งจะทำให้ท่านลดภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลง รวมถึงสามารถกู้เพิ่มเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี

 • ดอกเบี้ยบ้าน ปีแรกเพียง 0.90%
 • ฟรี! ค่าประเมิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่าน SCB

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กรณีผู้กู้เป็นเจ้าของกิจการ กำหนดให้กิจการนั้นต้องจดทะเบียนมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ
เอกสารส่วนตัวผู้กู้หลัก/ผู้กู้ร่วม

 • สำเนาบัตรประจ ำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ –ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • กรณีผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมมีนามสกุลต่างกัน ให้แสดงหลักฐานแสดงความเป็นเครือญาติ เช่น ทะเบียนบ้าน

เอกสารทางการเงิน/เอกสารกิจการ
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาสลิปเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) และสลิปโบนัส หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ได้รับเงินเดือน แสดงรายการย้อนหลัง 6เดือน

กรณีเจ้าของกิจการนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ หนังสือบริคณฑ์สนธิ(รับรองไม่เกิน3เดือน และจดทะเบียน3ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนางบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต (ย้อนหลัง 2 ปี)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการชำระภาษีเงินได้ของกิจการ ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมรายงานภาษีซื้อ - ขาย)

นิติบุคคล ประเภทร้านค้า

 • สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนพาณิชย์(จดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคลและกิจการ (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนรายรับ-รายจ่าย (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาาเอกสารแสดงธุรกรรมการค้า ได้แก่ ใบเรียกให้ช าระเงิน (Invoice) และใบเสร็จรับเงิน (Receipt) (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีรายปี

กรณีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น นักบัญชี แพทย์ และอื่นๆ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนบุคคล (ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด)
 • สำเนาหลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ (เช่น ภงด. ทวิ 50)
 • สำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เอกสารอื่นๆ

 • ทรัพย์สินปลอดภาระ เช่น บัญชีเงินฝาก บัญชีกองทุนรวม LTF /RMF โฉนดที่ดิน รถยนต์ และอื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า (Refinance Loan) – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ย MLR = 6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 อนึ่งธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MLR ได้และ/หรือตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้ โดยทางธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไป และจะประกาศทางเว็บไซต์ของธนาคาร


วงเงินกู้ สูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี โดยอายุรวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม)
ค่าทวงหนี้ ชําระตามจริงที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ ครบทุกหน้า
- สำเนสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
- สำเนาใบเสร็จการชำระเงินกู้เดือนล่าสุด
- สำเนาเอกสารการผ่อนช าระเงินกู้ (Statement) กับสถาบันการเงินเดิม ย้อนหลัง 12 เดือน (ถ้ามี)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)