สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Loans) – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

no image
 • สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
 • เป็นการกู้เงินระยะยาว และระยะปานกลาง โดยมีการคืนเงินเป็นงวดๆ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งรวมสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก การลงทุนในเทคโนโลยี ทำงานวิจัย และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่อเพื่อเงินจำนวนมาก
 • ส่วนมากเป็นการกู้เงินระยะยาว และระยะปานกลาง โดยมีการคืนเงินเป็นงวดๆ
 • นอกจากนี้ต้องมีการค้ำประกันตามที่กำหนดไว้ ยังต้องมีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมมาค้ำประกัน
 • สำหรับการกู้เงิน ลูกค้าต้องทำการสมัครเป็นลำดับขั้นตอนตามที่ทางธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้ขอกู้ต้องเป็นบริษัทนิติบุคล หรือองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เงื่อนไขการสมัคร

 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ขอกู้มีศักยภาพในการชำระหนี้ มีความน่าเชื่อถือ และระบบการจัดการธุรกิจที่ดี
 • มีการค้ำประกันที่ธนาคารแห่งประเทศจีนยอมรับ
 • ผู้ขอกู้ได้เปิดบัญชีกับธนาคารแห่งประเทศจีน
 • สินเชื่อเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต้องถูกต้องตามกฎหมายนโยบายอุตสาหกรรมและนโยบายสินเชื่อของประเทศที่จะไปลงทุน

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือสมัครกับธนาคารแห่งประเทศจีน
 • ผู้ขอกู้ยื่นเอกสารต่างๆ กับธนาคาร ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วย้อนหลัง 3 ปี เอกสารการจัดตั้งและการอนุมัติโครงการ รายงานการวิเคราะห์และประเมินโครงการ และแผนการชำระหนี้
 • ธนาคารดำเนินการประเมิน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องทางกฎหมาย ความเสี่ยง และกำไรของโครงการ ตรวจสอบสถานภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และบุคคลค้ำประกัน
 • หลังจากได้รับการอนุมัติจากธนาคาร สองฝ่ายเห็นตรงกันในสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกัน และลงนามในสัญญาต่างๆ
 • ผู้ขอกู้ต้องจดทะเบียนค้ำประกันตามที่สัญญากำหนดไว้
 • ผู้ขอกู้ยี่นหนังสือขอรับเงิน
 • ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ขอกู้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Loans) – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามนโยบายการจัดการดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารแห่งประเทศจีน และตามที่สัญญาเงินกู้กำหนดไว้
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)