สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง (สินเชื่อบัวหลวงพูนผล) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
50,000 บาทขึ้นไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำที่อยากมีบ้าน กับหลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของคุณ

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)
 • เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

วงเงินสูง

 • สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
 • - องค์กรชั้นนำ 1,000 ลำดับแรก (จัดลำดับตามยอดขายขององค์กร)
  - ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง (สินเชื่อบัวหลวงพูนผล) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 199,999 บาท
อัตราดอกเบี้ยปกติ
กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีแรก อัตราดอกเบี้ย MRR -2.125% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีที่แรก อัตราดอกเบี้ย MRR-2.375% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
รายละเอียดและเงื่อนไข
- วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท)
- ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ในกรณีที่ไม่แสดงวัตถุประสงค์)
กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- อัตราดอกเบี้ย MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีที่แรก อัตราดอกเบี้ย MRR+0.125% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
รายละเอียดและเงื่อนไข
- วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุด 80% - 90% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
- ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยปกติ
กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีแรก อัตราดอกเบี้ย MRR -2.375% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีที่แรก อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-1.375% ตลอดอายุสัญญา
รายละเอียดและเงื่อนไข
- วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท)
- ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ในกรณีที่ไม่แสดงวัตถุประสงค์)
กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- อัตราดอกเบี้ย MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
- ในปีที่แรก อัตราดอกเบี้ย MRR+0.125% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR+0.375% ตลอดอายุสัญญา
รายละเอียดและเงื่อนไข
- วงเงินกู้ตามมูลค่าวัตถุประสงค์ สูงสุด 80% - 90% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้(ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
- ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ท่านที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย *ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)