สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง (สินเชื่อบ้านบัวหลวง) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • วงเงินสุงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
50,000 บาทขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง ข้อเสนอพิเศษเพื่อคนทำงานประจำที่อยากมีบ้าน กับหลากหลายทางเลือกปรับเปลี่ยนได้ลงตัวทุกความต้องการเพื่อบ้านของคุณ

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า)
 • เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

วงเงินสูง

 • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ (Payroll)
 • เป็นพนักงานประจำที่ทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ดังนี้
 • - องค์กรชั้นนำ 1,000 ลำดับแรก (จัดลำดับตามยอดขายขององค์กร)
  - ธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - กิจการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้สูง (สินเชื่อบ้านบัวหลวง) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 99,999 บาท
กรณีทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.13%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.58%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.875% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.17%
อัตราดอกเบี้ยปกติ กรณีไม่ทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.18%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.63%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.22%

สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 199,999 บาท
กรณีทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.125% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.05%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.48%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.125% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.11%
อัตราดอกเบี้ยปกติ กรณีไม่ทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.375% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.11%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.53%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.875% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.17%

สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
กรณีทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.17%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.375% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.06%
อัตราดอกเบี้ยปกติ กรณีไม่ทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.08%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.23%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.125% ต่อปี
- ปีที่ 2 -3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.11%
* อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี
หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได ้ทุกทางเลือก
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได ้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

กรณีสมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ Home First
1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรอืเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีการขอสินเชื่อ โดยใช้ที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่า เป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ นานสูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)