สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ (Loans for Refinancing) – ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

no image
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น ไถ่ถอนหลักทรัพย์จำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อรับดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขพิเศษ

วงเงินกู้

 • รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์เพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบเงินกู้หรือแบบโอดี

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ (Loans for Refinancing) – ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ "MRTA"
ทางเลือกที่ 1
- เดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย 0.74% ต่อปี
- เดือนที่ 7 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.00% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.31% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.75% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.25% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.00% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.375% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR -2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.92% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.51% ต่อปี
ทางเลือกที่ 3 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.625% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.375% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.75% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ กรณีไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครอง สินเชื่อ "MRTA"
ทางเลือกที่ 1
- เดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี
- เดือนที่ 7 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.39% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.80% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 5.00% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.375% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR -2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.00% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.57% ต่อปี

ทางเลือกที่ 3 (ฟรีค่าจดจำนอง)
- ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.375% ต่อปี
- ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.38% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 3.81% ต่อปี
วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับภาระหนี้คงเหลือปัจจุบัน 100%
ระยะเวลาการกู้ นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) / ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย *ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด หากชำระหมดก่อน 3 ปี คิดค่าปรับ 3% ของภาระหนี้คงค้าง
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน
เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)
- สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
- สำเนาสัญญากู้เงิน
- สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)