สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (สินเชื่อบ้านบัวหลวง) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี) อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพา (สินเชื่อบ้านบัวหลวง) ตอบรับทุกความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการตกแต่งบ้าน

วงเงินสูง

 • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี)
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย
 • 1. กลุ่มวิชาชีพแพทย์
  - ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
  - เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
  2. กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
  3. กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)

 • ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (สินเชื่อบ้านบัวหลวง) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.03%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.17%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.25% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 3.95%

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ไม่ทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ )
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
- ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.625% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.08%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.23%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4% ต่อปี
- หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา 4.01%
* อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี

หมายเหตุ:
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได ้ทุกทางเลือก
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได ้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

กรณีสมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์
1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีการขอสินเชื่อโดยใช้ที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่าเป็นหลักประกัน


วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)