สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • วงเงินสูงสุด 90% ของราคาซื้อขาย
 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัยและลงทุน สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคารสินเชื่อดอกเบี้ยสุดคุ้ม สำหรับทรัพย์สินพร้อมขายประเภทที่อยู่อาศัยของธนาคาร ที่ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง
วงเงินสินสูง

 • สูงสุด 90% ของราคาขาย

ผ่อนสบาย

 • นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี
 • สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

ขั้นตอนการซื้อทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารกรุงเทพ

 • ผู้เสนอซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบที่ดินและสำรวจสภาพสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ก่อนยื่นขอจองซื้อ
 • ผู้เสนอซื้อสามารถยื่นขอจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ฝ่ายทรัพย์สิน อาคาร 3 สำนักงานใหญ่สีลม หรือที่ทำการสาขาธนาคารกรุงเทพ ทั่วประเทศ พร้อมชำระเงินจองซื้อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยมีหลักฐานประกอบการเสนอซื้อ คือ แบบฟอร์มใบจองซื้อทรัพย์สินรอการขาย และเอกสารแสดงตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หากมีผู้เสนอขอซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคาตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • หากธนาคารแจ้งตกลงขายให้แก่ผู้เสนอซื้อแล้ว ผู้เสนอซื้อต้องชำระเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ธนาคารตกลงขาย (กรณีราคาตกลงขายตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป ต้องชำระเงินมัดจำ 20%) ด้วยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” พร้อมทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารและต้องชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนพร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30วัน นับแต่วันที่วางเงินมัดจำ
 • ผู้เสนอซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ส่วนธนาคารเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • ธนาคารขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขาย,งดการขาย, สงวนสิทธิ์ไมขาย, ยกเลิกหรือพิจารณาที่จะขายทรัพย์ให้ผู้ใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรและไม่ผูกพันกับการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ตลอดจนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์
 • ผู้เสนอซื้อจะต้องทำการศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์วิธีการซื้อทรัพย์ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้เสนอซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา ธนาคารสามารถดำเนินการริบเงินจองซื้อและเงินอื่นใดที่ผู้เสนอซื้อได้ชำระไว้แล้วตามแต่กรณี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีสมัครทำประกันคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ Home First
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.57%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.93%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.50% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.46%

กรณีไม่สมัครทำประกันคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ Home First
ทางเลือกที่ 1
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.63%
ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.98%
ทางเลือกที่ 3
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.25% ต่อปี
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% ต่อปี
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.52%
* อัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปีตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี
หมายเหตุ :
รูปแบบการผ่อนชำระแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก
รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เลือกผ่อนได้เฉพาะทางเลือก 1 และ 2

กรณีสมัครบริการคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ Home First
1. ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
2. ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (เฉพาะูกค้าที่ทำสัญญากู้ตั้งแต่ ) ปีขึ้นไปเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น ไม่รวมถึงกรณีการขอสินเชื่อโดยใช้ที่ดินเปล่าหรือสิทธิการเช่าเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ สูงสุด 90% ของราคาขาย
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ทรัพย์สินพร้อมขายที่เป็นที่อยู่อาศัยของธนาคาร)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)