สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน (Bualuang Saan Fun Loans) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี สูงสุดถึง 5 ล้านบาท
 • สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยหลากหลายวิธี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่ระบุ อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน ให้คุณอุ่นใจ เพื่อให้ทุกฝันของคุณ เป็นไปได้ไม่มีสะดุด ด้วยวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีสูงสุดถึง 5 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 5 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด
 • วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สูงสุด 2 ล้านบาท)
 • ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน

การเบิกใช้วงเงิน

 • สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นเช็คสั่งจ่าย/ เช็คเบิกเงินสดที่เคาน์เตอร์สาขา หรือเบิกเงินสดด้วยบัตรบีเฟิสต์ ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
 • ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ คำนวณดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่เบิกใช้

การผ่อนชำระ

 • ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระเกินกว่าเงื่อนไขหรือชำระก่อนกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า ชำระเกิน หรือก่อนกำหนด
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่หลักประกันไม่เกิน 1 ปี ขอสินเชื่อรวมไม่เกินมูลค่าจดจำนองเดิม
 • ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัวหลวงสานฝัน (Bualuang Saan Fun Loans) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MRR+1% และคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่มีการเบิกใช้
วงเงินกู้ สูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่ระบุ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน คิดค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ *ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
- สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
- เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
- แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)