สินเชื่อบัวหลวงพูนผล (Bualuang Poonphol Loans) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • ตอบโจทย์ครบครัน
 • วงเงินสูง ผ่อนสบายนาน 10 ปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล ต่อเติมความสุขได้ครบทุกแผน ทั้งตกแต่ง ซ่อมแซม หรือเลือกใช้จ่ายได้ตามใจ

วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ

 • เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

ตอบโจทย์ครบครัน

 • ให้คุณต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพื่อการศึกษา รวมถึงการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

วงเงินสูง ผ่อนสบาย

 • 100% ของมูลค่าใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (สูงสุด 6 ล้านบาท)
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินในรายงานข้อมูลเครดิตบูโร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัวหลวงพูนผล (Bualuang Poonphol Loans) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท กรณีแสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
- อัตราดอกเบี้ย MRR-0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได ้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล ้านบาท กรณีไม่แสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
- อัตราดอกเบี้ย MRR-0.375% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

* รายได้ต่อเดือน (Gross Income) เป็นรายได้สุทธิก่อนหักภาษี รวมรายได้ประจำอื่นที่ได้รับเป็นจำนวนเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
หากท่านสมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ Home First จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้
วงเงินกู้ 100% ของมูลค่าใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (สูงสุด 6 ล้านบาท)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักค้ำประกัน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย *ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)