สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง (Krungsri Home Loan for Second Hand Home)

no image
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติเร็ว
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อบ้าน สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง เติมเต็มฝันให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

ลักษณะเด่นของบริการ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

สิทธืพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด*
เลือกรับระหว่าง

 • รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ยกเว้นทางเลือกฟรีค่าจำนอง
 • รับอัตราดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง

เงื่อนไขของการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)

 • MRTA เฉพาะแผน กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรีรักบ้าน รักคุณพลัส เท่านั้น
 • กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้ด้วย ระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ด้วยระยะ เวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • กรณีผู้กู้หลักประกอบธุรกิจส่วนตัว ซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลา คุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้ด้วยระยะเวลาคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้ หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกท่านจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

เงื่อนไขของฟรีค่าจดจำนอง

 • ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (ค่าจดจำนองในส่วนของวงเงินกู้ MRTA/MLTA ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระ) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้ากรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปีทุกกรณี นับจากวันทำสัญญา
 • ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองแก่กรมที่ดินก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้หักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน หรือ กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจดจำนอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง *ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และยกเลิกสิทธิฟรีค่าจดจำนอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่อนุมัติ MRTA/MLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTA/MLTA ดังนี้
 • - กรณีลูกค้าเลือกรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 ธนาคารจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อบ้านมือสอง (Krungsri Home Loan for Second Hand Home)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดห้องพัก
ทางเลือกที่ 1 : วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.35%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.10%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.97%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.45%

ทางเลือกที่ 2
- เดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย 1.50%
- เดือนที่ 7 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.60%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.35%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.10%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.17%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.55%

กรณีบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดห้องพัก
ทางเลือกที่ 1 : วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.50%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.35%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.67%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.18%

ทางเลือกที่ 2
- เดือนที่ 1 - 6 อัตราดอกเบี้ย 1.25%
- เดือนที่ 7 - 12 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.95%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.35%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.85%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.26%

กรณีอาคารพาณิชย์
ทางเลือกที่ 1 : วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
- ปีที่ 1 -2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.10%
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.52%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.89%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.75%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.82%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 6.05%

กรณีอาคารพาณิชย์
ทางเลือกที่ 1 : วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.60%
- หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.60%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.41%

ทางเลือกที่ 2
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.25%
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.85%
- อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.65%
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ต่อปี) 5.95%

สิทธิพิเศษสำหรับลุกค้าที่ซื้อประกันซีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

วงเงินกู้ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีซื้อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ / บ้านมือสอง)
- หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม : สูงสุด 90 % ของราคาประเมิน (สำหรับโครงการทั่วไป)
- หลักประกันประเภทห้องชุดพักอาศัย : สูงสุด 85 % ของราคาประเมิน
- หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
- ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการจ่ายชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)
- แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)