บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold

visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
บัตรสำหรับองค์กร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • กำหนดวงเงินการใช้จ่ายขององค์กรได้เอง
 • รับส่วนลดจากพันธมิตรธุรกิจ
 • ประกันอุติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
มียอดขาย / รายได้ 500 ล้านบาทขึ้นไป 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีไม่มีเงื่อนไข


สิทธิประโยชน์

คล่องตัวทั้งทางการเงินและธุรกิจ

 • กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของบริษัทร่วมกันกับ KTC โดยอ้างอิงจากงบประมาณของบริษัทสมาชิก
 • ตัดปัญหาความยุ่งยากในการจัดการเอกสารต่างๆ อาทิ การจัดทำเอกสารทางการเงิน การออกเช็คสั่งจ่าย การวางบิลเรียกเก็บเงิน ด้วยการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทผ่านระบบบัตร

ควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีระบบ

 • รายงานสรุปยอดใช้จ่ายผ่านบัตร
 • รายงานสรุปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของแต่ละแผนก
 • รายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเลี้ยงรับรอง
 • รายงานสรุปทะเบียนบัตรเครดิตของนิติบุคคล เป็นประจำทุกเดือน

ปลอดภาระดอกเบี้ยได้นาน

 • ชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยนานถึง 45 วัน

อุ่นใจยามเดินทาง

 • สิทธิประโยชน์ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสำหรับผู้ถือบัตร ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง / 1 ยานพาหนะ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มียอดขายหรือรายได้ 500 ล้านบาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดมาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่สมัคร
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัญชีธนาคารหลักย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ขอถือบัตร
 • แผนที่ที่ตั้งของนิติบุคคล
 • กรณีมอบอำนาจ ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือมอบอำนาจฉบับจริง และติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนา Passport ทุกหน้า และสำเนา Work Permit ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทุกหน้า

หมายเหตุ :

 • โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ ทั้งของตนเองและของนิติบุคคลโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 • หากมีการแก้ไขข้อความใดในใบสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัคร โปรดลงนามกำกับทุกครั้ง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 • ลายมือชื่อที่ลงนามต้องถูกต้องตรงกันในเอกสารทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารทั้งหมดในทุกกรณี

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร บัตรเครดิตเพื่อองค์กร
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2